VEDTÆGTER

 

Foreningsvedtægter for Kulturnat Tisvilde


 • 1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Kulturnat Tisvilde.

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Tisvildeleje, Hovedgaden 65F.

 

 • 2 Formål

Stk. 1 Foreningens formål er, gennem afholdelse af en årlig kulturnat, at fremme kendskabet til Tisvildes kulturhistorie.

 

 • 3 Medlemskreds

Stk. 1 Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter.

 

 • 4 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af januar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved e-mail til

medlemmerne med angivelse af dagsorden.

Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Det kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand
 9. Valg af næstformand
 10. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 11. Valg af revisor og en revisorsuppleant

Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om

vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære  generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig

afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes

reglen om simpelt flertal/ pointmetoden/ prioriteringsmetoden.

 

 • 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2 Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 • 6 Bestyrelsen

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af mindst 3 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.

Formanden vælges for et år ad gangen, øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.

Stk. 2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær.

Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5 Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af

bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

 

 • 7 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1 Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 3 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 4 Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 5 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret revisor.

Stk. 6 Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.


 • 8 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede

bestyrelse.

Stk. 2 Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede

forpligtelser.

Stk. 3 Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen

personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 • 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

 • 10 Opløsning

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2 Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den

opløsende generalforsamling.

 

 • 11 Datering

Stk. 1 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 16. december 2019, og senest ændret på den ordinære/ekstraordinære

generalforsamling den 16. december 2019.